Thursday, 14 May 2015

Yoga Progress

योगगतिवर्णनं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः
Yoga progress description Chapter 37उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)अगर्भश्च सगर्भश्च प्राणायामो द्विधा स्मृतः |
जपं ध्यानं विनागर्भः सगर्भस्तत्समन्वयात् || 33 ||
अगर्भाद्गर्भसंयुक्तः प्राणायामः शताधिकः |
तस्मात्सगर्भं कुर्वन्ति योगिनः प्राणसंयमम् || 34 ||
Pranayama is said to be of two kinds – Sagarbha and Agarbha. Without japa (chanting) and meditation (is) Agarbha, Sagarbha is with that (japa and meditation).
Sagarbha is hundred times more (valuable) than Agarbha. Therefore Yogis do Sagarbha Pranayama.Recall shloka 30 of Chapter 14 of Vayaviya Samhita, later part which says that japa with Pranayama is called Sagarbha japa.


प्राणायामसमायुक्तस्सगर्भो जप उच्यते | 30

Tuesday, 28 April 2015

Yoga Progress

योगगतिवर्णनं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः
Yoga progress description Chapter 37उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रहः |
यम इत्युच्यते सद्भिः पंचावयवयोगतः || 18 ||
Non-violence, truth, not stealing, celibacy, not collecting – this is said to be Yama with its five parts by the good (people).

Tuesday, 24 March 2015

Yoga Progress

योगगतिवर्णनं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः
Yoga progress description Chapter 37उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)यमश्च नियमश्चैव स्वस्तिकाद्यं तथासनम् || 14 ||
प्राणायामः प्रत्याहारो धारणा ध्यानमेव च |
समाधिरिति योगांगान्यष्टावुक्तानि सूरिभिः || 15 ||
Yama and Niyama, then Swastikasana, etc. asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, just Dhyana (meditation) and Samadhi – these are said to be the eight limbs of Yoga by the wise.

Tuesday, 10 March 2015

Pranava

हरिविधिमोहनिवारणं नाम पंचत्रिंशोऽध्यायः 
Removal of the illusion/confusion of Lord Vishnu and Lord Brahma – Chapter 35उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)शिवो हि प्रणवो ह्येष प्रणवो हि शिवः स्मृतः || 43 ||
Lord Shiva himself is the Pranava (the primordial sound Om); this Pranava itself is called Lord Shiva.Shloka 28 of Chapter 48 of Parvati block of Rudra Samhita says just the same thing in slightly different words.शिवो नादमयः सत्यं नादः शिवमयस्तथा |
उभयोरन्तरं नास्ति नादस्य च शिवस्य च || 28 ||


 

Monday, 23 February 2015

Shiva Mahastotra Description

शिवमहास्तोत्रवर्णनं नामैकत्रिंशोऽध्यायः
Shiva Mahastotra description Chapter 31उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)नंदा सुनंदा सुरभिः सुशीला सुमनास्तथा |
पंचगोमातरस्त्वेताश्शिवलोके व्यवस्थिताः || 144 ||
Nandaa, Sunandaa, Surabhi, Sushilaa and Sumanaa – these five cow mothers are situated in Shivaloka.This is the longest chapter in Shiva Purana, consisting of 189 shlokas.

Tuesday, 27 January 2015

Worship of Lord Shiva

सांगोपांगपूजाविधानवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः
Bodily worship performing description Chapter 26उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)न शिवार्चनतुल्योऽस्ति धर्मोऽन्यो भुवनत्रये | 23
In the three worlds there is no other Dharma as good as worship of Lord Shiva.

Thursday, 1 January 2015

Performing Bodily Worship

सांगोपांगपूजाविधानवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः
Bodily worship performing description Chapter 26उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)भक्त्या पंचाक्षरेणैव यः शिवं सकृदर्चयेत् |
सोऽपि गच्छेच्छिवस्थानं शिवमन्त्रस्य गौरवात् || 6 ||
One who worships Lord Shiva with the five-lettered (mantra) with
devotion, he too attains the place of Lord Shiva because of the
weight/importance of the Shiva mantra.

Friday, 12 December 2014

Performing Bodily Worship

सांगोपांगपूजाविधानवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः
Bodily worship performing description Chapter 26उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)कृत्वापि सुमहत्पापं भक्त्या पंचाक्षरेण तु |
पूजयेद्यदि देवेशं तस्मात्पापात्प्रमुच्यते || 4 ||
Even after committing a grave sin, if (one) worships the God of the Devas with devotion by the five-lettered mantra, (he) is released from that sin.

Monday, 20 October 2014

Guru's importance

गुरुमाहात्म्यं नाम पञ्चदशोऽध्यायः
Guru's importance Chapter 15उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)


यथेह वह्निसंपर्कान्मलं त्यजति काञ्चनम् || 26 ||
तथैव गुरुसंपर्कात्पापं त्यजति मानवः |
यथा वह्निसमीपस्थो घृतकुम्भो विलीयते || 27 ||
Just as gold gives up dirt on contact with fire in this world, very similarly a human gives up sin on contact with a Guru. Just as a pot of ghee melts away (disappears) when (placed) near fire (similarly do the sins slowly melt away or disappear in vicinity of a Guru).  

Monday, 22 September 2014

Guru's importance

गुरुमाहात्म्यं नाम पञ्चदशोऽध्यायः
Guru's importance Chapter 15उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)गुरोर्गृहे समक्षं वा न यथेष्टासनो भवेत् |
गुरुर्देवो यतः साक्षात्तद्गृहं देवमन्दिरम् || 25 ||
At the home of or in front of the Guru, (one) should not sit as one pleases. Since Guru is a visible Deva, that house/home is a temple.

Thursday, 21 August 2014

Guru's importance

गुरुमाहात्म्यं नाम पञ्चदशोऽध्यायः
Guru's importance Chapter 15उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)श्रेयोऽर्थी यदि गुर्वाज्ञां मनसापि न लंघयेत् |
गुर्वाज्ञापालको यस्माज्ज्ञानसंपत्तिमश्नुते || 23 ||
If a good disciple does not violate any Guru's instruction even mentally, from that the follower of Guru's instructions (he) obtains knowledge and prosperity.

Thursday, 14 August 2014

Greatness of the five-lettered mantra

पंचाक्षरमहिमावर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः
Description of the greatness of the five-lettered mantra – Chapter 14ईश्वर उवाच |
God said (to the supreme Goddess)अनादिष्टोऽपि गुरुणा मन्त्रोऽयं न च निष्फलः | 64
And even uninstructed (not given) by Guru, this (five-lettered) mantra does not fail.

Wednesday, 13 August 2014

Greatness of the five-lettered mantra

पंचाक्षरमहिमावर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः
Description of the greatness of the five-lettered mantra – Chapter 14ईश्वर उवाच |
God said (to the supreme Goddess)सदाचारविहीनस्य पतितस्यान्त्यजस्य च |
पंचाक्षरात्परं नास्ति परित्राणं कलौ युगे || 62 ||
Of (a person) without good behaviour, of a fallen (person), of a person of low quality, there is no higher means of rescue in Kaliyuga than the five-lettered mantra.

Saturday, 9 August 2014

Greatness of the five-lettered mantra

पंचाक्षरमहिमावर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः
Description of the greatness of the five-lettered mantra – Chapter 14ईश्वर उवाच |
God said (to the supreme Goddess)
प्राणायामसमायुक्तस्सगर्भो जप उच्यते | 30
Chanting combined with Pranayama (kumbhaka part) is called Sagarbha (chanting, else is called Agarbha chanting).

Wednesday, 16 July 2014

Greatness of the five-lettered mantra

पंचाक्षरमहिमावर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः
Description of the greatness of the five-lettered mantra – Chapter 14ईश्वर उवाच |
God said (to the supreme Goddess)यावज्जीवं जपेन्नित्यमष्टोत्तरसहस्रकम् |
अनन्यस्तत्परो भूत्वा स याति परमां गतिम् || 17 ||
As long as a living being chants (the Guru given mantra) a thousand and eight times everyday eagerly after completely devoting oneself, he attains the highest state.

Tuesday, 1 July 2014

Importance of the five-lettered mantra

पंचाक्षरमाहात्म्यवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः
Description of the greatness/importance of the five-lettered mantra – Chapter 12उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)
नमस्कारादिसंयुक्तं शिवायेत्यक्षरत्रयम् |
जिह्वाग्रे वर्तते यस्य सफलं तस्य जीवितम् || 36 ||
अंत्यजो वाधमो वापि मूर्खो वा पंडितोऽपि वा |
पंचाक्षरजपे निष्ठो मुच्यते पापपंजरात् || 37 ||
इत्युक्तं परमेशेन देव्या पृष्टेन शूलिना |
हिताय सर्वमर्त्यानां द्विजानां तु विशेषतः || 38 ||
One on whose front of the tongue exists the triplet of letters Shivaya with Namah in the beginning, his living (his life) is successful (has been worthwhile).
A person of the lowest caste or a person of lowest quality or a fool or even a scholar (if) oriented towards chanting the five-lettered mantra, gets released from the cage of sins.
Such (was) spoken by the supreme God Shiva (holding the spear) on being asked by the Goddess, for the good of all mortals, but particularly for Brahmins.

Thursday, 12 June 2014

Importance of five lettered mantra

पंचाक्षरमाहात्म्यवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः
Description of the greatness/importance of the five-lettered mantra – Chapter 12उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)
एतावत्तु शिवज्ञानमेतावत्परमं पदम् |
यदोंनमश्शिवायेति शिववाक्यं षडक्षरम् || 20 ||
This much is the knowledge about Lord Shiva; this is the highest state, which is Om Namah Shivaya, the six-lettered Shiva-sentence.

Shloka 34 of chapter 17 in Vidyeshwara Samhita mentioned that the five-lettered mantra should always be chanted with the Pranava (Om) in the beginning.

Tuesday, 27 May 2014

Importance of five lettered mantra

पंचाक्षरमाहात्म्यवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः
Description of the greatness/importance of the five-lettered mantra – Chapter 12उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)पंचाक्षरस्य माहात्म्यं वर्षकोटिशतैरपि |
अशक्यं विस्तराद्वक्तुं तस्मात्संक्षेपतः शृणु || 2 ||
It is impossible to speak of the importance of the five-lettered mantra (Namah Shivaya) in (full) detail in even ten million years. Therefore, hear (it) in short.

Friday, 9 May 2014

Mind Fixation

शिवज्ञानवर्णनं नामैकादशोऽध्यायः
Description of the knowledge about Lord Shiva – Chapter 11उपमन्युरुवाच |
Upamanyu said (to Lord Krishna)नैकाग्रं चेच्छिवे चित्तं किं कृतेनापि कर्मणा |
एकाग्रमेव चेच्चित्तं किं कृतेनापि कर्मणा || 53 ||
तस्मात्कर्माण्यकृत्वा वा कृत्वा वांतर्बहिःक्रमात् |
येन केनाप्युपायेन शिवे चित्तं निवेशयेत् || 54 ||
If the mind does get fixed on Lord Shiva, (then also) what is the use of even doing (various) deeds?

Therefore after doing or not doing (various) deeds internally or externally, by some means or the other, the mind should be fixed on Lord Shiva.  

Friday, 2 May 2014

Devotion to Lord Shiva

शिवभक्तिवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः
Devotion to Lord Shiva – description Chapter 10ईश्वर उवाच |
God said (to the supreme Goddess Parvati)न मे प्रियश्चतुर्वेदी मद्भक्तो श्वपचोऽपि यः | 71
One who knows four Vedas is not my favourite (but) my devotee (is a favourite) even if a dog eater.पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति |
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति || 72 ||
One who gives me a leaf, a flower, a fruit (or) water with devotion – I do not keep away from him and he does not disappear from me.These half-shlokas appear in Bhagavad Gita in two places. The first line is in Chapter 9, shloka 26 and the second one is in Chapter 6, shloka 30. Chapter 9, shloka 26 of Bhagavad Gita appears also in Bhagavat Purana, skandha 10, Chapter 81, shloka 4.